yggdrasil-logo

Regulamin drzewa społecznościowego Yggdrasil

       

§ 1

Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

Strażnik drzewa – przez „Strażnika Drzewa” należy rozumieć Midea sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 52-213, przy ulicy Kutrzeby 14, NIP 898-19-62-322, REGON 932639769, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000069836. Zwaną także Stroną;

Drzewo Społecznościowe Yggdrasil, także Yggdrasil – przez „Drzewo Społecznościowe Yggdrasil” należy rozumieć platformę społecznościową dostępną pod adresem http://yggdrasil.paweltkaczyk.com;

Subskrypcja — przez „Subskrypcję” należy rozumieć indywidualny, odpłatny dostęp Użytkownika do Yggdrasila w formie abonamentu samoistnie odnawiającego się w trybie miesięcznym (Yggdrasil Silver) lub rocznym (Yggdrasil Gold);

Użytkownik — przez „Użytkownika” należy rozumieć osobę fizyczną, która korzysta lub zamierza korzystać z Yggdrasila, we własnym imieniu lub z upoważnienia osoby trzeciej Nabywcy (np. pracodawcy). W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Yggdrasila z upoważnienia osoby trzeciej, postanowienia Regulaminu obejmują także osobę trzecią. Zwanym także Stroną;

Owoce Cyfrowe — przez „Owoce Cyfrowe” należy rozumieć wszelkie treści cyfrowe zamieszczane przez Strażnika Drzewa w ramach Yggdrasila, w szczególności takie jak e-booki, live’y, webinary, nagrania audio, video, posty, komentarze do postów, workbooki, transkrypcje, wzory dokumentów, materiały wizualne oraz wszelkie inne treści, jakie mogą być zamieszczane na platformie; 

Konto Użytkownika – przez „Konto Użytkownika” należy rozumieć połączone konta Memberful (https://paweltkaczyk.memberful.com) i Circle (https://yggdrasil.paweltkaczyk.com), na których opiera się Sklep oraz Drzewo społecznościowe Yggdrasil;

Sklep — przez „Sklep” należy rozumieć system teleinformatyczny na stronie https://paweltkaczyk.com/yggdrasil/ należącej do Strażnika Drzewa;

Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę o dostarczanie Owoców Cyfrowych przez Strażnika Drzewa w ramach Yggdrasila; 

Regulamin — przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin;

Zewnętrzny Dostawca — przez „Zewnętrznego Dostawcę” należy rozumieć podmioty dostarczające oprogramowanie, na którym opiera się Yggdrasil (Memberful, Circle, Telegram, Discord);  

Opłaty — przez „Opłaty” należy rozumieć świadczenia pieniężne należne Strażnikowi Drzewa z tytułu Subskrypcji uiszczane przez Nabywcę;

Promocje — przez „Promocje” należy rozumieć korzyści finansowe oferowane Użytkownikowi przez Strażnika Drzewa w związku z korzystaniem z Drzewa Społecznościowego Yggdrasil; 

Prawa Własności Intelektualnej — przez „Prawa Własności Intelektualnej” należy rozumieć prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych przysługujące Strażnikowi Drzewa w ramach prowadzenia Drzewa Społecznościowego Yggdrasil; 

Nabywca – poprzez „Nabywcę” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która opłaca Subskrypcję w imieniu Użytkownika;

§ 2

Postanowienia ogólne 

 1. 1. Regulamin określa zasady dostępu i korzystania z Drzewa społecznościowego Yggdrasil i zamieszczonych na nim treści cyfrowych, zwanych Owocami Cyfrowymi.
 2.  
 3. 2. Strażnik Drzewa informuje, że udostępnia Owoce Cyfrowe, jak również administruje Yggdrasilem, nie jest pośrednikiem w zawieraniu jakichkolwiek innych umów.

§ 3

Przedmiot Umowy  

 1. 1. Strażnik Drzewa w ramach Umowy zobowiązuje się do tworzenia i zamieszczenia Owoców Cyfrowych na Drzewie Społecznościowym Yggdrasil, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Owoców Cyfrowych na zasadach przewidzianych w Regulaminie, a także do wnoszenia Opłat z tytułu Subskrypcji jako Nabywca.
 2.  
 3. 2. Uzyskanie dostępu do Owoców Cyfrowych jest odpłatne – wymaga wykupienia Subskrypcji na stronie https://paweltkaczyk.com/yggdrasil.  

§ 4

Zawarcie Umowy o korzystanie z Owoców Cyfrowych Yggdrasila

 1. 1. Użytkownik może nabyć Subskrypcję na czas określony w formie abonamentu miesięcznego (Yggdrasil Silver) lub rocznego (Yggdrasil Gold). Wyboru abonamentu dokonuje na stronie https://paweltkaczyk.com/yggdrasil.

 2. 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony równy okresowi Subskrypcji, za jaki Subskrypcja została opłacona.

 3. 3. Subskrypcja jest przedłużana automatycznie. Użytkownik w każdej chwili może z niej zrezygnować, korzystając z funkcjonalności konta Memberful.

  4. W razie nieuiszczenia opłaty za Subskrypcję, Umowa ulega niezwłocznemu rozwiązaniu.

  5. Strażnik Drzewa może:
  a) powiadomić Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o upływającym okresie Subskrypcji;
  b) powiadomić za pomocą poczty elektronicznej o wygaśnięciu Subskrypcji;
  c) powiadomić Użytkownika o czynnościach koniecznych do przedłużenia Subskrypcji, takich jak uaktualnienie danych karty, uzupełnienie danych karty itp.
  d) zaproponować za pomocą poczty elektronicznej ponowne wykupienie Subskrypcji.

§ 5

Zakup Subskrypcji 

1. Zakup Subskrypcji dokonywany jest na stronie https://paweltkaczyk.com/yggdrasil, połączonej z platformą Memberful.


2. W celu nabycia Subskrypcji należy przejść na stronę Sklepu, wybrać czas Subskrypcji (Yggdrasil Silver lub Yggdrasil Gold) i poprzez przycisk „Wykup subskrypcję” przejść do koszyka https://paweltkaczyk.memberful.com/checkout.


3. Zakup Subskrypcji wymaga zaakceptowania Regulaminu. Ze względu na charakter świadczonych usług, zakup Subskrypcji jest jednoznaczny z podpisaniem oświadczenia o natychmiastowym rozpoczęciu realizacji Umowy przed upływem terminu odstąpienia od niej, co jest równoznaczne z dobrowolną rezygnacją Użytkownika z prawa odstąpienia od Umowy.


4. Umowa dotycząca Subskrypcji jest zawierana w momencie kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie” w koszyku na stronie https://paweltkaczyk.memberful.com/checkout.


5. Opłata za Subskrypcję jest uiszczana z góry, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, na jaki Subskrypcja została wykupiona.


6. Dostęp do konta Użytkownika na Drzewie Społecznościowym Yggdrasil jest możliwy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Strażnika Drzewa (dzień zaksięgowania uznawany jest za dzień zapłaty).


7. Jeśli Użytkownik nie dokona zapłaty po zakupie Subskrypcji w ciągu 7 dni, Strażnik Drzewa uznaje, że Użytkownik zrezygnował z korzystania z Owoców Cyfrowych, a zawarta Umowa wygasa.


8. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczania Opłat / Opłaty w ramach wybranej przez siebie Subskrypcji w wysokości określonej podczas zakupu.


9. Cena, w jakiej został dokonany zakup Subskrypcji, jest ceną stałą dla danego Użytkownika pod warunkiem nieprzerwanej Subskrypcji.


10. Kwoty podawane na stronie https://paweltkaczyk.com/yggdrasil są kwotami brutto.


11. Dokonanie opłaty jest możliwe poprzez zapłatę Apple Pay lub za pomocą karty płatniczej.


12. Termin uiszczenia opłaty to 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zawarcie niniejszej Umowy.


13. Strażnik Drzewa na życzenia Użytkownika wystawi fakturę VAT. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania Strażnikowi Drzewa niezbędnych do tej czynności danych. Przekazanie faktury VAT odbędzie się elektronicznie, na podany przez Użytkownika adres e-mail.


14. Strażnik Drzewa nie gromadzi żadnych danych dotyczących płatności, np. numeru karty płatniczej.

§ 6

Korzystanie z Yggdrasila

1. Yggdrasil powstał w celu dostarczania Użytkownikom Owoców Cyfrowych, które mają przyczynić się do ich biznesowego rozwoju.


2. Użytkownik Yggdrasila jest zobowiązany korzystać z niego zgodnie z Regulaminem, dobrymi obyczajami – wyrażać swoje opinie w sposób merytoryczny, wyważony, odnosząc się z szacunkiem do innych osób i respektując ich prawa.


3. Korzystanie z Drzewa Społecznościowego Yggdrasil obejmuje:

 

a) Owoce Cyfrowe zamieszczane przez Strażnika Drzewa pod adresem https://yggdrasil.paweltkaczyk.com;


b) Owoce Cyfrowe przekazywane w formie newslettera wysyłanego tylko do Użytkowników;


c) Owoce Cyfrowe udostępniane na kanale Telegram;


d) Owoce Cyfrowe zamieszczane w aplikacji Discord.


4. Yggdrasil w żaden sposób nie może być wykorzystywany do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, a także zakłócający korzystanie z platformy przez innych Użytkowników. Użytkownik nie może:


a) przesyłać niezamówionych informacji handlowych oraz o charakterze spamu do innych Użytkowników w wiadomościach prywatnych;


b) naruszać integralności systemu informatycznego platformy, na której opiera się Yggdrasil;


c) podejmować działań mających na celu pozyskanie danych dostępowych innych Użytkowników;


d) podejmować działań mających na celu obejście systemu płatności za Subskrypcję;


e) publikować treści naruszających prawo, dobre obyczaje, a także odbiegających charakterem i przeznaczeniem od celu Yggdrasila.


5. O wszelkich naruszeniach Regulaminu przez innych Użytkowników, ale i zastrzeżeniach i uwagach co do funkcjonowania Yggdrasila, Użytkownik powinien informować Strażnika Drzewa, wysyłając wiadomość na adres mailowy: [email protected].


6. Ponieważ Drzewo Społecznościowe Yggdrasil opiera się na platformie Circle od Zewnętrznego Dostawcy, może on prowadzić prace techniczne i informatyczne, które chwilowo uniemożliwią korzystanie z Owoców Cyfrowych.


7. Minimalne wymagania techniczne do korzystania z Drzewa społecznościowego Yggdrasil, które Użytkownik musi sprawdzić przed zawarciem umowy:


a) posiadanie przeglądarki internetowej: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari;


b) posiadanie stałego dostępu do Internetu;


c) posiadanie aktywnej skrzynki e-mail;


d) posiadanie konta w aplikacji Telegram (nieobligatoryjne);


e) posiadanie konta w aplikacji Discord (nieobligatoryjnie).


8. Zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i hasła do Yggdrasila, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym należy do Użytkownika.


9. Jeśli Użytkownik stwierdzi, że jego dane logowania zostały przejęte przez osobę nieuprawnioną, jest zobowiązany natychmiast powiadomić Strażnika drzewa poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected].


10. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym, które nie wykupiły Subskrypcji, jest zabronione.


11. W przypadku, gdy Strażnik drzewa jest w gotowości do wykonania Umowy i dostarczania Owoców Cyfrowych, a Użytkownik nie chce lub nie może korzystać z tych zasobów z przyczyn leżących po jego stronie, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot Opłat za dokonaną Subskrypcję.

§ 7

Postępowanie w przypadku naruszeń

1. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Yggdrasila niezgodnie z Regulaminem, Strażnik Drzewa może trwale usunąć konto Użytkownika. Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy.


2. Usunięcie konta Użytkownika może nastąpić w sytuacji, gdy:


a) Użytkownik podszywa się pod jakąkolwiek osobę trzecią;


b) Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu;


c) Użytkownik narusza prawa własności intelektualnej przysługujące Strażnikowi Drzewa, innym Użytkownikom lub osobom trzecim;


d) Użytkownik próbuje korzystać z Owoców Cyfrowych przy próbie obejścia systemu płatności;


e) Umowa ulega wygaśnięciu lub rozwiązaniu.


3. Przed trwałym usunięciem konta Użytkownika z powodu naruszeń Regulaminu zostanie powiadomiony mailowo. Użytkownik może złożyć wyjaśnienia, jednak decyzja o pozostawieniu lub usunięciu konta należy do Strażnika Drzewa.


4. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia konta, przesyłając Strażnikowi drzewa odpowiednie żądanie na adres [email protected].

§ 8

Zobowiązania Strażnika drzewa

1. Strażnik drzewa jest zobowiązany przygotowywać i udostępniać Owoce Cyfrowe publikowane na drzewie społecznościowym Yggdrasil z należytą starannością.


2. O rodzaju, liczbie oraz częstotliwości zamieszczania Owoców Cyfrowych decyduje Strażnik Drzewa.


3. Jako minimalne zobowiązanie przyjmuje się publikację dwóch Owoców Cyfrowych na tydzień.


4. Owoce Cyfrowe uważa się za dostarczone z chwilą utworzenia przez Użytkownika loginu i hasła na https://yggdrasil.paweltkaczyk.com.


5. Użytkownik może korzystać z Owoców Cyfrowych w przeglądarce internetowej na komputerze lub urządzeniu mobilnym, w aplikacji Circle Communities pobranej na telefon. Może skopiować treści na użytek własny oraz cytować. Udostępnianie Owoców Cyfrowych w całości osobom trzecim jest zabronione.


6. Strażnik Drzewa nie gwarantuje, że publikowane Owoce Cyfrowe będą w pełni odpowiadały oczekiwaniom Użytkownika.


7. Strażnik Drzewa ma obowiązek informować Użytkownika o istotnych okolicznościach, zmianach i problemach technicznych związanych z korzystaniem z Yggdrasila.


8. Strażnik Drzewa ma prawo do pytania Użytkowników o poziom zadowolenia z korzystania z Drzewa Społecznościowego Yggdrasil.


9. Strażnik Drzewa nie ponosi odpowiedzialności za:


a) nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Użytkownika w ramach Umowy;


b) brak dostępu do drzewa społecznościowego Yggdrasil, np. w wyniku podania nieprawidłowego adresu e-mail, niedostępności łącza internetowego;


c) utratę danych niezbędnych do logowania;


d) problemy techniczne związane z dokonywaniem płatności z przyczyn niezależnych od Strażnika Drzewa;


e) skutki opóźnień Użytkownika w płatnościach za dostęp do Yggdrasila;


f) skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu;


g) skutki siły wyższej;


10. Strażnik Drzewa nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii, urządzeń, usług itp.

§ 9

Promocje

1. Strażnik Drzewa może podjąć decyzję o Promocjach, uprawniających do korzyści finansowych dla Użytkownika. Promocje mogą przykładowo obejmować:

a) przedłużenie Subskrypcji po cenie, w jakiej nastąpił pierwotny zakup Subskrypcji, pomimo wyższej aktualnej ceny Subskrypcji;


b) zniżki i rabaty na zakup biletów na wydarzenia organizowane przez Strażnika Drzewa, np. na konferencje, warsztaty;


c) zniżki i rabaty na produkty i usługi partnerów biznesowych Strażnika Drzewa, jak np. wydawnictw;


d) zniżki i rabaty dla Użytkownika za działania rekomendacyjne.


Powyższa lista Promocji nie jest zamknięta i Strażnik Drzewa może przyznawać także inne przywileje finansowe Użytkownikowi.


2. Promocje mogą być przyznawane na czas określony lub nieokreślony.


3. Promocje mogą obejmować wszystkich Użytkowników lub wybranych Użytkowników.


4. Korzystanie z Promocji nie jest obowiązkowe.


5. Strażnik Drzewa nie odpowiada za pominięcie przez Użytkownika informacji o Promocjach (pominięcie wiadomości o zniżce w skrzynce pocztowej lub publikacji na Yggdrasilu, zakwalifikowanie jej jako spam lub próba skorzystania z Promocji w późniejszym terminie niż przewidziany Promocją).

§ 10

Rozwiązanie Umowy

1. Strażnik Drzewa może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 (słownie: trzydzieści) dni, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca rozliczeniowego w przypadku:


a) zmiany w warunkach technicznych, organizacyjnych lub finansowych zewnętrznych dostawców, na których opiera się Drzewo Społecznościowe Yggdrasil;


b) utraty przez Strażnika Drzewa możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywać Umowę;


c) zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Strażnika Drzewa.


2. Z tytułu rozwiązania Umowy z winy Użytkownika nie przysługuje Użytkownikowi odszkodowanie.


3. Z tytułu rozwiązania umowy z winy Strażnika Drzewa, Użytkownikowi przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany czas Subskrypcji w przeliczeniu na dni.

§ 11

Odstąpienie od Umowy

1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu i przesłać je na adres mailowy Strażnika drzewa: [email protected].


2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy realizacja Umowy oznaczająca niezwłoczny dostęp do Drzewa Społecznościowego Yggdrasil, rozpoczęła się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 12

Reklamacje

1. Jeśli Użytkownik stwierdzi, że Umowa nie jest realizowana zgodnie z Regulaminem, może złożyć reklamację.


2. Reklamację należy złożyć poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy [email protected] lub listu na adres korespondencyjny Midea sp. z o.o., ul. Kutrzeby 14, 52-213 Wrocław.


3. W treści reklamacji należy uwzględnić:

 

a) imię i nazwisko Użytkownika;


b) dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail itp.);


c) szczegółowy opis niezgodności realizacji Umowy z Regulaminem.


4. Po otrzymaniu reklamacji Strażnik drzewa potwierdzi niezwłocznie jej otrzymanie i dokona jej rozpatrzenia w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.

§ 13

Prawa własności intelektualnej  

1. Yggdrasil oraz wszystkie materiały dostępne w ramach Drzewa Społecznościowego Yggdrasil, w szczególności Owoce Cyfrowe, logo i inne grafiki oraz wszelkie treści przygotowywane przez Strażnika Drzewa lub osoby zatrudnione przez niego mogą stanowić chronione dobra niematerialne i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Użytkownik jest zobowiązany do nienaruszania praw własności intelektualnej podczas trwania Umowy i po jej zakończeniu – wygaśnięciu lub rozwiązaniu.


2. Użytkownik może korzystać z Owoców Cyfrowych w zakresie koniecznym do należytego korzystania z Yggdrasila.


3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich. 

§ 14

Wizerunek Użytkownika

1. Użytkownik zezwala Strażnikowi Drzewa na korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Użytkownika w formie:

 

a) zrzutów ekranu z zadanymi pytaniami lub opublikowanymi komentarzami we wpisach oraz live’ach tworzonych w ramach Yggdrasila;


b) w materiałach promocyjnych Yggdrasila, w tym na stronie internetowej oraz w reklamach;


c) w mailingach.


2. Strażnik Drzewa jest zobowiązany do rzetelnego korzystania z wizerunku Użytkownika.

§ 15

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowniczek jest Strażnik Drzewa.


2. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies zawiera Polityka prywatności zamieszczona pod adresem: https://paweltkaczyk.com/yggdrasil. 

§ 16

Postanowienia końcowe 

1. Strażnik Drzewa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:


a) zmiana warunków korzystania z Drzewa Społecznościowego Yggdrasil;


b) konieczność dostosowania się do zmian prawnych;


c) zmiany redakcyjne.


2. O zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony mailowo oraz zostanie opublikowana informacja na stronie https://yggdrasil.paweltkaczyk.com/c/ratatosk.


3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać najwcześniej po 7 (słownie: siedmiu) dniach od powiadomienia, o którym mowa w ust. 2.


4. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.


5. Regulamin obowiązuje od dnia 20.07.2022 r.

Paweł Tkaczykbudowanie marki, grywalizacja, storytelling