Paweł Tkaczyk

Regulamin sklepu internetowego

§1 Preambuła

 1. Co do zasady, nie lubię prawników.
 2. Spośród prawników wymienionych w §1 wyłącza się mojego szwagra i mecenasa Palaka.

§2 Definicje

 1. Sprzedawca, czyli MIDEA sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kutrzeby 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069836 o kapitale zakładowym 50.000 PLN, NIP PL8981962322, REGON 932639769. Czasem zwana Najlepszą Firmą Świata.
 2. Sklep, czyli witryna internetowa dostępna pod adresem paweltkaczyk.com, prowadzona przez Najlepszą Firmę Świata. Zwany czasem Najlepszym Sklepem Świata.
 3. Zwój Mądrości, czyli niniejszy Regulamin, skierowany zarówno do Konsumentów jak i do Przedsiębiorców korzystających z Najlepszego Sklepu Świata określa zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Najlepszego Sklepu Świata, zwany Zwojem Mądrości
 4. Klient, czyli Konsument lub Poszukujący Mądrości (tudzież Buszujący w Markach) – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Najlepszego Sklepu Świata.
 5. Zawarcie umowy na odległość, czyli proces zawierania umowa z Klientem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Zwana dalej – uwaga – Magią
 6. Zamówienie, czyli oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do Magii będziemy nazywać Zaklęciem.
 7. Konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zaklęciach w Najlepszej Stronie Świata.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Najlepszej Stronie Świata umożliwiający złożenie Zaklęcia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Poszukującego Mądrości Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zaklęcia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Poszukującym Mądrości a Najlepszą Firmą Świata.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Poszukującym Mądrości a Najlepszą Firmą Świata za pośrednictwem Najlepszego Sklepu Świata. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Kontakt ze sklepem

 1. Adres Najlepszej Firmy Świata: ul. Kutrzeby 14, 52-213 Wrocław
 2. Adres e-mail Najlepszej Firmy Świata: [email protected]
 3. Numer telefonu Najlepszej Firmy Świata: +48 71 364 88 52
 4. Numer faksu Najlepszej Firmy Świata: jeśli jedynym sposobem załatwienia sprawy będzie dla Ciebie faks, musimy poważnie porozmawiać. Zadzwoń do nas pod numer telefonu wymieniony w punkcie 3.
 5. Numer rachunku bankowego sprzedawcy: 07 1140 2004 0000 3502 7989 2134 (to rachunek w mBanku, korzystający z PayNow – jeśli czytasz regulamin sklepu uważnie do tego miejsca, istnieje 90% prawdopodobieństwo, że jesteś pracownikiem mBanku, któremu powierzono funkcję weryfikacji tego regulaminu).
 6. Poszukujący Mądrości może się kontaktować z Najlepszym Sklepem Świata za pomocą adresów i numerów podanych w niniejszym paragrafie.

§4 Wymagania techniczne

 1. Jeśli czytasz ten Zwój Mądrości (i nie został Ci przysłany faksem), jest szansa, że masz urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową. Brawo! Zakupy stoją przed Tobą otworem.
 2. Przeglądarka internetowa musi akceptować pliki cookie do prawidłowego działania. 
 3. Informacje o zakupionych produktach będą wysyłane na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia. Nie musi być Twój, ale Poszukującego Mądrości, który nie kupuje dla siebie będziemy nazywać Sponsorem.

§5 Informacje ogólne

 1. Najlepsza Firma Świata w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Najlepszego Sklepu Świata spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Poszukujących Mądrości. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Poszukującym Mądrości a Najlepszym Sklepem Świata następuje po uprzednim złożeniu przez Poszukującego Mądrości Zaklęcia za pomocą Formularza zamówienia.
 2. Po złożeniu Zaklęcia Najlepszy Sklep Świata niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zaklęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zaklęcia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Produkt zostanie dostarczony niezwłocznie (w przypadku produktów elektronicznych) lub w ustalonym przez strony terminie (w przypadku usług). 

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. W przypadku zakupu produktów elektronicznych (e-booki), klient ma prawo odstąpić od umowy jedynie przez niedokonanie płatności. Po dostarczeniu produktu odstąpienie od umowy nie jest możliwe.
 2. W przypadku usług doradczych, klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie określonym indywidualnie dla każdej usługi. 
 3. Prawidłową formą oświadczenia o rezygnacji jest jedynie link do rezygnacji znajdujący się w potwierdzeniu opłacenia usługi.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy na odległość, uważa się umowę za niezawartą.

§8 Reklamacje i gwarancja

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub telefonicznie na adres sklepu podany w Zamówieniu.

§9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Poszukujących Mądrości zbieranych za pośrednictwem Najlepszego Sklepu Świata jest Najlepsza Firma Świata.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Żaden prawnik nie ucierpiał podczas pisania niniejszego dokumentu.

§11 Regulamin eventów

Regulamin dotyczący eventów znajduje się na stronie https://paweltkaczyk.com/regulamin-eventow/

Paweł Tkaczyk