Paweł Tkaczyk

Regulamin eventów

§1 Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu Yggdrasil Meetup (“Wydarzenie”) organizowanym przez MIDEA sp. z .o.o ul. Kutrzeby 14, 52-213 Wrocław, NIP 898-19-62-322, REGON 932639769, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000069836, zwaną dalej „Organizatorem”;
 2. Rejestracja uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty za udział w Wydarzeniu.

§2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:
„Organizator” oznacza MIDEA sp. z.o.o ul. Kutrzeby 14, 52-213 Wrocław;„Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin;
„Yggdrasil Meetup”, a także „Wydarzenie” oznacza w wydarzeniu Yggdrasil Meetup organizowanym przez MIDEA sp. z.o.o ul. Kutrzeby 14, 52-213 Wrocław;
„Rejestracja” oznacza proces zgłaszania Uczestnika do udziału w wydarzeniu Yggdrasil Meetup poprzez formularz, zwany „Formularzem Zgłoszeniowym”;„Uczestnik” oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych zgłoszoną do udziału w Yggdrasil MeetUp przez Kupującego;
„Kupujący” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Organizatorem umowę i dokonała Rejestracji;
„Sklep” oznacza system teleinformatyczny na stronie https://paweltkaczyk.com/ należącej do Organizatora;
„Opłata” oznacza świadczenie pieniężne należne Organizatorowi z tytułu organizacji Wydarzenia;
„Bilet Wstępu” oznacza elektroniczny bilet potwierdzający udział w Wydarzeniu;
„Aktywny Użytkownik Platformy Yggdrasil” oznacza osobę, która ma wykupioną subskrypcję (abonament) do platformy Yggdrasil w momencie Rejestracji na Yggdrasil Meetup;
„Umowa” oznacza umowę zawartą pomiędzy Kupującym a Organizatorem, w której Organizator zobowiązuje się do zorganizowania Wydarzenia Yggdrasil Meetup, a Kupujący zobowiązuje się do dokonania Opłaty za Bilet Wstępu uprawniający Uczestnika do udziału w Wydarzeniu Yggdrasil Meetup.

§3 Rejestracja i zawarcie umowy

 1.  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego na stronie https://paweltkaczyk.com/zamowienie/
 2. Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Kupujący powinien również posiadać udzielone mu przez Uczestnika upoważnienie do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika do ich przetwarzania.
 3. Do zawarcia umowy na warunkach określonych w Formularzu Zgłoszeniowym i Regulaminie dochodzi z chwilą otrzymania przez Organizatora od Kupującego Formularza Zgłoszeniowego.

§4 Opłaty i zakup biletów

 1.  Warunkiem umożliwienia Uczestnikowi wstępu na teren, na którym odbywa się Wydarzenie jest uiszczenie Opłaty za udział w Wydarzeniu .
 2. Płatność za udział w Wydarzeniu odbywa się w momencie rejestracji na stronie paweltkaczyk.com/zamowienie.
 3. Kupujący może nabyć Bilet Wstępu za cenę 982,77 zł brutto na stronie https://paweltkaczyk.com/shop/wejsciowka-na-yggdrasil-meetup-krakow-26-kwietnia-2024/ lub jeśli jest aktywnym użytkownikiem platformy Yggdrasil za cenę 367,77 zł brutto na stronie https://yggdrasil.paweltkaczyk.com/c/yggdrasil-live/yggdrasil-meetup-krakow
 4. Płatności można dokonać klikając w przycisk „Kupuję i płacę”. Następnie zostaniemy skierowani  do strony operatora płatności. Operatorem płatności jest PayNow.
 5. Podane w Regulaminie i Sklepie ceny są cenami brutto.
 6. Bilet Wstępu uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu będący jednocześnie potwierdzeniem dokonania Rejestracji jest doręczany w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Kupującego lub Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym. Do uczestnictwa w Wydarzeniu zostaną zaproszeni wyłącznie Uczestnicy, których Bilet Wstępu został opłacony, chyba że Kupujący i Organizator ustalą inaczej.
 7. Opłata za Bilet Wstępu nie zawiera kosztów dojazdu, parkingu, kosztów zakwaterowania ani innych kosztów poniesionych przez Kupującego lub Uczestnika związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu – koszty te pokrywa indywidualnie Uczestnik lub Kupujący.

§5 Kwestie organizacyjne

 1.  Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora lub podmioty działające na zlecenie i za zgodą Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika w postaci zdjęć i materiałów wideo oraz wykorzystanie utrwalonego wizerunku w szczególności w celach komercyjnych, handlowych, marketingowych, reklamowych i promocyjnych (w tym na stronie Organizatora, w mediach społecznościowych, artykułach prasowych i materiałach reklamowych Wydarzenia) związanych pośrednio lub bezpośrednio z działalnością Organizatora bez ograniczeń czasowych.
 2. Powyższa zgoda obejmuje także wykorzystanie stanowiska służbowego, głosu i wypowiedzi udzielonych dobrowolnie przez Uczestnika w trakcie Wydarzenia (np. w formie wywiadu przed kamerą).
 3. Organizator zastrzega, że filmowanie, fotografowanie i nagrywanie Wydarzenia Yggdrasil MeetUp bez zgody Organizatora jest zabronione. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy utrwalenie i wykorzystanie wizerunku (a także imienia, nazwiska, wypowiedzi, głosu) nastąpiło bez jego zgody.
 4. Kupujący oświadcza, że każdy ze zgłoszonych przez niego Uczestników wyraził zgodę na wykorzystanie wizerunku w zakresie, o którym mowa w niniejszym w $5 pkt. 1-2.
 5. Poprzez akceptację Regulaminu Kupujący, który wskaże w Formularzu Rejestracyjnym, że reprezentuje firmę, oświadcza, że wyraża Organizatorowi zgodę (do czego jest uprawniony) na publikowanie w serwisie internetowym Wydarzenia oraz na profilach Organizatora w mediach społecznościowych nazwy firmy reprezentowanej przez Uczestnika wraz z nazwą zajmowanego przez niego w tej firmie stanowiska.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika zostawione, zagubione lub skradzione podczas Wydarzenia.
 7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zniszczenia dokonane w miejscu organizacji Wydarzenia.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Wydarzeniu w przypadku, gdy działania Uczestnika naruszają porządek publiczny, negatywnie wpływają na dobre imię Organizatora lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić mu szkodę. Wykluczenie Uczestnika z jego winy nie wpływa na prawa Organizatora, w szczególności nie zwalnia Uczestnika z obowiązku uiszczenia opłaty za Bilet Wstępu.
 9. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu korzystania z obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie, w tym Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

§6 Zmiana terminu szkolenia

 1.  Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.
 2. W przypadku odwołania Yggdrasil MeetUp przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Kupującego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Kupującego lub w takiej samej formie płatności, w której Bilet Wstępu został opłacony.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu Wydarzenia, o czym poinformuje Kupującego przynajmniej na trzy dni robocze przed terminem Wydarzeniu. Zmiana ceny nie będzie obowiązywała dla już zgłoszonych i opłaconych Uczestników.
 4. Kupujący zgłaszający Uczestników Yggdrasil MeetUp ma prawo zmieniać osoby delegowane na Wydarzenie, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana powinna nastąpić w formie mailowej na adres [email protected].
 5. W przypadku, gdy Wydarzenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestników Yggdrasil MeetUp o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% ceny Biletu Wstępu.

§7 Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy

 1.  W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z udziału w Wydarzeniu nie później niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Wydarzenia, Kupującemu przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty.
 2. Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane w formie wiadomości elektronicznej do Organizatora na adres [email protected].
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Yggdrasil MeetUp przez Kupującego później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Wydarzenia, lub niewzięciu udziału w Wydarzeniu, Organizatorowi należy się pełna cena Biletu Wstępu.

§8 Reklamacje

 1.  Jeśli Kupujący stwierdzi, że Umowa nie jest realizowana zgodnie z Regulaminem, może złożyć reklamację.
 2. Reklamację należy złożyć poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy [email protected] lub listu na adres korespondencyjny Midea sp. z o.o., ul. Kutrzeby 14, 52-213 Wrocław.
 3.  W treści reklamacji należy uwzględnić:
  a) imię i nazwisko Uczestnika;
  b) dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail itp.);
  c) szczegółowy opis niezgodności realizacji Umowy z Regulaminem.
 4. Po otrzymaniu reklamacji Organizator potwierdzi niezwłocznie jej otrzymanie i dokona jej rozpatrzenia w ciągu 14 (słownie: czternastu dni) od dnia złożenia reklamacji.

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest MIDEA sp. z.o.o. ul. Kutrzeby 14, 52-213 Wrocław
 2. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies zawiera Polityka prywatności zamieszczona pod adresem: https://paweltkaczyk.com/polityka-prywatnosci/

§11 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. O zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony mailowo.
 3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać najwcześniej po 7 (słownie: siedmiu) dniach od powiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
 4. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2024 r.
Paweł Tkaczyk